Bostadssocialt avtal upprättat mellan Skövdebostäder och Skövde kommun

De senaste åren har trycket på kommunens stödfunktioner ökat dramatiskt. Det gäller bland annat möjligheten att hitta bostäder till personer i utsatta grupper. För att skapa bättre förutsättningar att snabbare kunna hjälpa människor, upprättar nu Skövdebostäder och Skövde kommun ett bostadssocialt avtal.

På grund av den nya anvisningslagen som trädde i kraft i mars 2016, men också på grund av bland annat ökad psykisk ohälsa, är det allt fler som behöver hjälp av Skövde kommun att hitta ett boende. Skövdebostäder ska enligt ägardirektiven utgöra ett föredöme som socialt ansvarstagande hyresvärd och ta ansvar för en rimlig del av kommunens behov av bostäder för särskilt utsatta grupper.

- Situationen är exceptionell och därför måste vi agera. Det är naturligt att vi som allmännyttigt bostadsbolag hjälper kommunen och tar ett utökat samhällsansvar för bland annat snabbare och utökad integration, vilket långsiktigt är bra för alla i Skövde. Det är viktigt att detta görs med hänsyn till det stora behov av bostäder som finns från alla grupper i samhället. Därför är det angeläget med det här avtalet, där vi uttrycker vår ambition om att fem till tio procent av de lägenheter som omsätts under ett år ska kunna förmedlas till personer i de utsatta grupperna. Avtalet tydliggör också att social hållbarhet och mångfald i bostadsområden är viktigare än antalet förmedlade lägenheter, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder.

Avtalet innehåller omfattningen på samarbetet, hur det ska organiseras och vem som får teckna kontrakt. Till detta kommer också en villkorsbilaga att tas fram som anger särskilda detaljer kring rättigheter och skyldigheter vid olika kontraktsförfaranden.

- Det är mycket bra att vi får till detta avtal som är en del i arbetet med att lösa vårt bostadsförsörjningsansvar. Vi är glada att Skövdebostäder tar ett utökat ansvar i den här ansträngda situationen, säger Tomas Fellbrandt, kommundirektör i Skövde kommun.

Uppmuntrar fler att agera

Skövdebostäder kommer under våren att träffa privata fastighetsägare för att berätta om samarbetet och uppmuntra dem att också sluta liknande avtal.

- Skövdebostäder kan inte lösa hela situationen och vi vet att privata fastighetsägare är intresserade av att bidra. Vi vill gärna medverka till samverkan mellan fastighetsägare och kommunen för att gemensamt bidra i denna viktiga fråga, säger Dan Sandén.

FAQ om det bostadssociala avtalet

Varför är det nödvändigt med ett bostadssocialt avtal?
De senaste åren har trycket på kommunens stödfunktioner ökat dramatiskt. Det gäller bland annat möjligheten att hitta bostäder till personer i utsatta grupper. För att skapa bättre förutsättningar att snabbare kunna hjälpa människor, upprättar nu Skövdebostäder och Skövde kommun ett bostadssocialt avtal.

Varför är det bara ettårigt?
Läget i samhället och omvärlden förändras väldigt snabbt och med ett ettårigt avtal har vi möjlighet att göra justeringar om det behövs.

Vad innebär kategoriboende?
Ett kategoriboende är ett boende där vi har särskilda krav på exempelvis ålder så som i senior- och trygghetsboenden. Eller som i studentlägenheterna där man måste vara antagen på Högskolan i Skövde för att få skriva kontrakt.

Enligt avtalet ska Skövdebostäder upplåta 5-10 % av lägenheterna. Hur många lägenheter innebär det?
Skövdebostäder har i några år haft låg omsättning på lägenheter. Det rör sig om drygt 500 på ett år om vi inte räknar med kategoriboenden (exempelvis student). Så då är exempelvis 5 procent 25 stycken.

Hur många lägenheter upplåter Skövdebostäder idag till denna boendetyp?
Under 2016 var det 27 lägenheter. Tidigare år har det i snitt legat på 13.

Innebär avtalet att de som står i Skövdebostöders kö blir ”omkörda”?
Alla lägenheter erbjuds först till vår ordinarie kö. Så alla har chans att boka sig på dessa lägenheter. Ibland händer det att alla de som erbjuds lägenheten i första omgången (de fem med högst köpoäng) tackar nej. Då gör vi en bedömning om det kan vara en lämplig lägenhet att erbjuda Skövde kommuns för deras särskilda behov.

Kan de lägenheter som erbjuds ligga varsomhelst i Skövde?
Ja, var som hest i Skövdebostäders bestånd. Avtalet talar om att social hållbarhet och mångfald är viktigare än antalet lägenheter, så en spridning är viktig.

Tjänar Skövdebostäder mer på att hyra ut via Skövde kommun än till ”vanliga” hyresgäster?
Hyran är exakt densamma så Skövdebostäder tjänar inga pengar på detta.

Vem kan få hyra via Skövde kommun?
De utsatta grupper som är i behov av stöd från Skövde kommuns Sektor socialtjänst eller Sektor omvårdnad.

Tar andra fastighetsägare samma ansvar för utsatta grupper?
Andra fastighetsägare tar också ansvar och är intresserade av att göra mer. Skövdebostäder samarbetar bland annat med Fastighetsägarföreningen för att försöka göra det här avtalet med dess kommande villkorsbilaga till något som är tillämpbart även för andra fastighetsägare.