AB Skövdebostäders miljöpolicy

Vi ska i all vår verksamhet bidra till utvecklingen av ett bärkraftigt och kretsloppsanpassat samhälle för att långsiktigt skapa en sund och vacker boendemiljö för nuvarande och framtida kunder. Detta sker genom att vi följer nedanstående punkter:

  • Vi ska bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor
  • Vi ska åstadkomma ständiga miljöförbättringar i samspel med kunder och övriga samarbetspartners.
  • Vi ska minimera vår negativa miljöpåverkan genom att förebygga och reducera föroreningar och prioritera goda miljöval.
  • Vi ska med god marginal följa lagar och andra krav inom miljöområdet.
  • Vi ska hushålla med jordens resurser samt värna den biologiska mångfalden.
  • Vi ska utbilda, stimulera och informera medarbetare och kunder till engagemang, ansvar och delaktighet i miljöarbetet.