Dans blogg och vlogg

2019-04-02

Dan vloggar om rekordåret

Dan berättar om bolagets nya rekordår - och tar upp kampen med en växt som försöker ta över kontoret.
Detta och mycket mer i senaste avsnittet av vår vd Dan Sandéns videoblogg!

 

2019-01-08

Trähusen växer upp

På flera håll i Sverige växer de höga trähusen upp. Det går en trend i att bygga i trä och förespråkarna trycker hårt på hur viktig den här utvecklingen är för en hållbar framtid. Det känns självklart bra att vara med och bidra till ökad kunskap kring den här typen av projekt och vi har redan dragit såväl positiva som negativa lärdomar som kan bidra till framtida utveckling på området.

Binder koldioxid

Att trä binder koldioxid är väl känt för de flesta sedan man lärde sig om fotosyntesen i skolan. Vad kanske inte lika många tänker på är att om vi låter skogen få växa fritt för att sedan dö, släpps all bunden koldioxid ut i atmosfären igen när träden ruttnar. Genom att använda trä som byggnadsmaterial förlänger man tiden som materialet binder koldioxiden. Rätt skött kan träet bevaras under mycket lång tid. Dessutom kan delar av materialet fortsatt återanvändas i nya produkter eller som delar i nya byggnationer även om husen inte längre står kvar. Vi har till exempel själva återanvänt trästommar från gamla byggnader att bygga odlingsbäddar i våra bostadsområden.

Frostaliden är Sveriges största bostadsområde med höga hus med trästomme. Totalt blir det 370 lägenheter. Våra sex hus med 189 lägenheter kommer när de står klara 2020 att tillsammans binda 2760 ton koldioxid. Det motsvarar utsläppen från 1 100 flygresor tur och retur till Thailand. Bra eller hur?

Utmaningar

Vi har också stött på utmaningar i projektet. Erfarenheterna av att bygga i trä är begränsade. Därför ökar också kostnaderna. Men på sikt tror förespråkarna att träbyggande också ska kunna spara kostnader vilket vore fantastiskt. Vi hoppas ju att vi med de erfarenheter vi gör nu ska kunna påverka också kostnaderna åt ett positivt håll. Rätt material på rätt plats Att bara bygga i trä från nu tror jag dock inte är lösningen. Vi vill fortsätta att bidra till en utveckling där byggandet bidrar till en hållbar framtid. Men hållbarheten har flera dimensioner och för att kunna hantera såväl de ekologiska, sociala som ekonomiska aspekterna tror vi att det viktiga är att använda rätt material på rätt plats.

/Dan Sandén, vd Skövdebostäder

 

2018-12-05

Vi väljer digitalt – bra eller dåligt?

Att människor i allmänhet är olika och har olika behov tror jag nog att vi alla kan vara överens om. Att som hyresvärd hantera alla dessa olikheter och önskemål om både det ena och andra är en fantastiskt spännande utmaning som vi på Skövdebostäder ser som en av våra största drivkrafter. Vi har vår ambition om 100 % nöjda hyresgäster och tar den på stort allvar. 
 
Ibland ställs vi dock inför vägskäl där vi måste fatta beslut som vi vet kommer att göra några av våra hyresgäster besvikna. Att avsluta det analoga nätet för kabel-tv (koaxialnätet) är ett sådant beslut. Teknikutveckling går ofattbart snabbt idag, men den kommer heller aldrig att gå långsammare. Att då satsa på en teknik som kan hantera den här snabba utvecklingen känns ur ett fastighetsägarperspektiv som självklart. Våra fastigheter och lägenheter ska ha en viss standard ur det tekniska perspektivet för att vara framtidssäkrade och hålla värde och attraktivitet över tid. 
 
Förändringen skapar också flera fördelar för våra hyresgäster så som 
 • högre kvalitet i tv-leveransen med möjlighet till HD-kanaler, 
 • ökad valfrihet med fler leverantörer inom fiberplattformen, 
 • möjlighet till 0,5 Mbit kostnadsfritt bredband för den som endast surfar och läser e-post 
 • samt ett utbyggt fibernät med fler uttag i alla lägenheter.
Men vi inser ändå att det här är ett beslut som både är efterlängtat och som skapar en del upprörda känslor. En baksida med förändringen är att vi inte längre kan erbjuda lika många kanaler inom ramen för hyran. En rimlig första fråga är så klart då om vi inte borde sänka hyran. Men för att kunna öka standarden i våra fastigheter med ny teknik måste vi göra investeringar. Bland annat bygger vi som jag nämnt ut fibernätet i respektive lägenhet med ytterligare ett datauttag för att skapa bättre möjligheter och flexibilitet att använda den öppna fiberplattformen. Dessutom bekostar vi digitalboxar till de hyresgäster som endast vill se på det grundläggande tv-utbudet. Detta är alltså en standardhöjning som vi inte höjer hyrorna för. Vi har tillsammans med Hyresgästföreningen kommit överens om att det här är en rimlig uppgörelse, att minska antalet kanaler mot att tekniken och kvaliteten förbättras och möjligheterna till valfria digitala tjänster ökar. 
 
Jag kan personligen tycka att vi inte borde behöva ha någon apparat mellan tv och datauttag i dagens teknikvärld, men det spelar ju ingen roll vad jag tycker utan vi måste förhålla oss till den verklighet som finns. Genom att Skövdebostäder bekostar en digitalbox som erbjuder grundutbudet möjliggör vi ändå för alla hyresgäster att se på tv. Den nya fibertekniken gör också att alla kan beställa bättre bredbandsleveranser och därmed titta på tv på nya sätt via dator, chromecast eller Apple-tv kopplat till tv:n eller mobila enheter. Ja listan på möjligheter kan göras lång. Och jag vet att många tar vara på detta. 
 
Tänk på de äldre får jag höra ibland i detta sammanhang. Och det måste vi så klart göra. Men jag skulle inte vilja påstå att vi kan dra alla äldre över en kam. Det finns många av våra äldre hyresgäster som är väl insatta i dagens teknik och som nyttjar den till allt möjligt. Vi har också löpande uppdaterat information på vår webbsida, i vårt digitala kundforum och erbjudit installationshjälp via telefon. Men visst finns det hyresgäster som trots detta tycker att det här blir väldigt besvärligt. För dem erbjuder vi under januari månad direkt installationshjälp av tekniken på plats i lägenheten. 
 
Så är det här ett bra eller dåligt beslut? Jag är övertygad om att det här är det rätta att göra. Men att vi får vara medvetna om att det som är bra för en kan upplevas som dåligt för en annan. Den typen av beslut ställs vi inför mer eller mindre ofta och då måste vi våga välja väg. Och för Skövdebostäder och våra hyresgäster har vi valt den digitala. 
 
/Dan Sandén, vd Skövdebostäder

 

2018-11-28

333 miljoner i investeringsstöd till Skövde gör nytta för hyresgästerna

Skövdebostäder är det fastighetsbolag i Sverige som varit bäst på att nyttja det statliga investeringsstödet. Hela 333 miljoner kronor kommer Skövde till nytta och bidrar till att Skövdebostäder på kort tid bygger uppemot 800 nya hyresrätter med förhållandevis låg hyra. Rent allmänt har stödet dock fått kritik på flera håll.

I Skövde har det här stödet gjort att våra nyproduktionskostnader är bland de lägsta i landet och att nyproduktionshyrorna därmed kunnat hållas förhållandevis låga. Ett exempel är projektet Ekedal där en etta kostar 4200 kronor per månad. Det är ett centralt område med små prisvärda lägenheter som gjort att 150 ungdomar kommit in på bostadsmarknaden. Stödet ställer krav på att normhyran inte får överstiga en viss nivå och genom att bygga med låg energiförbrukning får vi ännu mer i stöd vilket i förlängningen också ger lägre boendekostnader för hyresgästerna. Alltså relativt låga hyror från start och lägre boendekostnader på sikt.

God planering maximerar stödet

Vi på Skövdebostäder såg tidigt hur betydelsefullt investeringsstödet skulle kunna bli. Vi har därför sett till att planera och strukturera våra projekt in i minsta detalj för att få ut maximalt av stödet. Investeringsstödet har varit avgörande för genomförandet av flera nya projekt de senaste tre åren. Vi har Aspö Eko-logi med sitt utpräglade hållbarhetstänk, Ekedal med inriktning på lägenheter för ungdomar, Frostaliden som byggs i trä vilket är gynnsamt för klimatet, förtätning på Havstena och snart också nya studentbostäder nära högskolan.

Nyproduktion skapar flyttkedjor

Det är absolut viktigt att hålla nere hyrorna i nyproduktion så att så många som möjligt kan efterfråga dessa lägenheter. Men en ökad nyproduktion ger också större möjligheter till flyttkedjor där våra billigare lägenheter kan bli lediga. 

Vad händer sen?

Frågan nu är vad som händer om/när lagen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande upphör att gälla. Hur hanterar vi de höga byggkostnaderna och diskrepansen mellan hyressättning med- och utan investeringsstöd?

Oavsett investeringsstödets vara eller icke vara är det av avgörande betydelse för bostadsförsörjningen att få ned byggkostnaderna. Byggandet och processerna måste gå snabbare, bli billigare och konkurrensen måste öka.

//Dan Sandén, vd Skövdebostäder

 

2018-08-15

Nyproduktion eller renovering – är det ena viktigare än det andra?

Skövdebostäder lägger årligen många miljoner på underhåll och renoveringar av våra äldre hus. Det handlar om allt från stamrenoveringar och energioptimeringar till enklare målningsarbeten och upprustning av utemiljöer. Att få detta att gå ihop med så låga hyresökningar som möjligt kräver sin planering och långsiktigt tänkande.

En större renovering som stambyten påverkar ofrånkomligen hyresgästerna under en tid, men vår ambition i den typen av frågor har alltid varit att man ska kunna bo kvar och att en eventuell hyreshöjning ska bli så låg som möjligt. Till exempel har vi genomfört stambyten i 2200 lägenheter i vårt 50-, 60- och 70-talsbestånd under en tolvårsperiod. En sådan åtgärd kräver varje enskild hyresgästs godkännande, vilket vi fått från alla de 2200 hyresgäster som berörts.

Under de senaste åren har vi också investerat ansenliga summor i energioptimerande åtgärder för att minska energiförbrukningen och vårt avtryck på miljön. Vi har också genomfört allt från radonförebyggande åtgärder och utökat säkerhet och trygghet i flera områden till trafikdämpande åtgärder och upprustning av lekplatser och mycket mer. Allt för att bibehålla och successivt förbättra kvaliteten på våra fastigheter. Renovering och underhåll är ett långsiktigt arbete för att hålla nere hyresökningarna. Att förvalta vårt befintliga bestånd är kärnan i vår verksamhet och mycket viktigt för att värna om våra hyresgästers välmående och dessutom säkerställa fastigheternas långsiktiga värde.

I det korta perspektivet jobbar vi stenhårt med att följa upp vår hyresgästenkät och försöker arbeta med att åtgärda de synpunkter som vi får till oss den vägen. Alla kommentarer gås igenom, men alla åtgärder och önskemål kan inte genomföras utan vi måste göra en prioritering. Internt diskuterar vi löpande renoveringsbehovet många år framåt. Där ser vi nu bland annat fler åtgärder för energioptimering och radonförebyggande åtgärder samt fönsterbyten för bättre inomhusklimat.

Samtidigt är Skövde inne i en otroligt expansiv fas och vi på Skövdebostäder bygger mer än på miljonprogrammets dagar. Den höga byggtakten är nödvändig på grund av den rådande bostadsbrist som finns i såväl Skövde som en stor del av övriga Sverige. Att tillföra nya bostäder är en enormt viktig faktor för nödvändig tillväxt och en hållbar framtid.

Att vara allmännyttig hyresvärd är förenat med ett stort ansvar – stort ansvar för att människorna som lever i våra hus ska trivas och känna sig trygga, stort ansvar för att bidra till att kommunen klarar sitt bostadsförsörjningsansvar och stort ansvar för att bidra till samhällsnyttan. Då måste både förvaltning och produktion fungera parallellt. Vi behöver alltså både renovera och producera nytt!

/Dan Sandén, vd, Skövdebostäder

2018-07-02

VM-guld och hållbarhet – Bara snack eller går det att få till på riktigt?

Nu i VM-tider pratar väldigt många om fotbolls-VM och någonstans hoppas väl alla på det som ändå ingen riktigt tror på, VM-guld. Det kanske inte är det viktigaste här i världen och det måhända vara en utopi men varför skulle det inte gå? Med gemensamma krafter och lite tur på vägen är det faktiskt ingen omöjlighet.

Många pratar i dessa dagar också om hållbarhet men få förstår egentligen vad det innebär och ännu färre åstadkommer något som är hållbart på riktigt. Många nya bostadsprojekt påstår sig vara hållbara och de flesta tänker då i första hand på ekologisk hållbarhet. Visst, det är bra, men det är först när projektet håller utifrån såväl ekologisk, som ekonomisk och social hållbarhet som det blir långsiktigt och på riktigt.

Hög ambitionsnivå krävs

Att få till alla tre hållbarhetsaspekterna på riktigt är inte det lättaste. Jag har full förståelse för att förutsättningarna också är olika i olika delar av landet och att möjligheterna att agera hållbart av olika anledningar varierar från projekt till projekt. Ändock måste allas ambition i både förvaltning och produktion vara att agera så hållbart som möjligt. Skövdebostäder och allmännyttan i Sverige tar här på sig en aktiv roll att vara föregångare och successivt övergå till och utveckla alltmer hållbara lösningar. Vi antar vår uppgift och utmaning att parallellt med ett affärsmässigt agerande också vara samhällsnyttigt och aktivt arbeta för det hållbara samhället. Det finns ingen tvekan i vår ambitionsnivå och vi kommer inte att ge oss förrän vi lyckas på riktigt.

Pratar hållbarhet i Almedalen

I Almedalen är jag inbjuden för att bland annat tala om affärsmässighet och hållbar ekonomi, nöjda hyresgäster och hur man kan bygga nytt till priser som efterfrågas. Att vi på Skövdebostäder lyckas kombinera god ekonomi, Sveriges nöjdaste hyresgäster och att nyproducera till hyror som kan efterfrågas av de flesta är något som väckt stor uppmärksamhet nationellt de senaste åren. När det gäller social hållbarhet är boendet och rättigheten att ha någonstans att bo en grundförutsättning. Det är därför centralt att vi fortsätter att bygga nytt och att vi gör vårt yttersta för att snabba upp processerna och göra det billigare att bygga. För kan inte bostäderna efterfrågas av dem som behöver dem kvarstår problemen. Vi måste alltså också bygga ekonomiskt hållbart för de kommande hyresgästerna – inte bara ur bolagets perspektiv. Samtidigt innebär ekonomisk hållbarhet att även bolagets investering ska vara lönsam och affärsmässig. Och glömmer vi miljön vet vi ju med säkerhet att vi skapar problem, om inte förr så för kommande generationer.

Fyra exempel på hållbara projekt

Ett av svaren på hållbarhetsfrågan är att god ekonomi är en förutsättning för att kunna få nöjda hyresgäster. Dels för att det ger oss förutsättningar att skapa miljöer där de trivs och mår bra. Ett ypperligt exempel är vår utveckling av den stadsnära bondgården Aspö gård. Där har vi nyligen färdigställt ett ekologiskt bostadsområde precis intill, samtidigt som vi skapat fantastiska lokaler och mötesplatser som ger oss och våra hyresgäster möjlighet till aktiviteter där människor kan träffas över gränser och utveckla relationer, tankar och kunskap för ett mer hållbart samhälle. Ett annat exempel är att vi nyproducerat bostäder för ungdomar, utan att ge avkall på kvalitet, där en etta kostar 4 200 kr/mån. Andra projekt där hållbarhet ligger i fokus är en förtätning av ett 60-talsområde och vårt pågående projekt med höga hus med trästomme. Samtliga projekt har både låga hyresnivåer och affärsmässig avkastning.

Jag skulle vilja säga att det vi gör i Skövde är möjligt var som helst. Det måste bara finnas vilja och mod hos bostadsföretag, entreprenörer, politiker och tjänstemän. Så vad väntar du på? VM-guld? Var med och skapa ett hållbart samhälle för framtiden och kommande generationer. För vet du vad? Ett hållbart samhälle är finare och bättre än VM-guld!

/Dan Sandén, vd, Skövdebostäder.

2018-05-25

Sveriges viktigaste (?) bransch kommer till Skövde

Den 30 – 31 maj, samlas över 500 personer från allmännyttan hos oss i Skövde. De bjuds på två fullmatade dagar med intressanta studiebesök, inspirationsföreläsningar och parallella seminarier om bland annat nyproduktion, renovering, förvaltning och digitalisering. Vi på Skövdebostäder ordnar studiebesöken och håller i två seminarier.

Att branschen kan samlas på det här sättet och utbyta erfarenheter är en av allmännyttans styrkor. Vi konkurrerar inte med varandra utan har alla möjligheter att dela med sig av goda exempel och gemensamt utveckla samhällsbyggnads- och bostadsfrågorna. Jag är extra stolt när allmännyttans bransch- och intresseorganisation SABO lägger sin största konferens här i Skövde så slår den deltagarrekord. Aldrig har så många anmält sig till konferensen. Många av dem är extra nyfikna på de studiebesök de ska få vara med om på torsdagsförmiddagen. Då ska vi visa Ekedal, Fältspaten, Frostaliden och Aspö för deltagarna. Var och ett av dessa projekt är unika i branschen. Ekedal med sina låga produktionskostnader och hyror för ungdomar, Fältspaten för sina trygghetsbostäder och den otroliga nöjdhet hyresgästerna där visar, Frostaliden som en del av Sveriges största bostadsområde med trästomme och Aspö med sina unika värden kopplade till hållbarhet.

Allmännyttan när den är som bäst

Jag hoppas att vi kommer att inspirera våra branschkollegor samtidigt som vi själva får feedback och nya insikter. Jag hoppas också att vi tillsammans diskuterar hur vi bättre kan visa på alla de mervärden och samhällsnytta som allmännyttan ger. Det handlar inte bara om bostäder, det handlar om människorna som bor där, om minskad segregation och ökad integration, om trygghet, om trivsel – ja det handlar om livet.

Det kan låta skrävligt. Men jag måste ändå få säga att Skövdebostäder har lyckats bra med att kombinera den affärsmässighet och samhällsansvar som allmännyttan ska stå för. Till och med så bra att bostadsminister Peter Eriksson nämner Skövde i sammanhanget när allmännyttan är som bäst.

Allmännyttan spelar en mycket betydelsefull roll – och det är viktigt att den utvecklas för alla!

/Dan Sandén, vd Skövdebostäder

2018-04-18

En lång resa 

1989 tog vi på Skövdebostäder över driften av Aspö gård. Riktigt så länge har vi inte planerat för bostäder där. Men tankarna på det tog form redan 2004. Nu 14 år senare ska vi på Valborg inviga att hela Aspö-området står klart med bostäder på Aspö Eko-logi, Aspö förskola och den upprustade gården. Äntligen!

Vi pratar ofta om att processen från idé till färdiga hus kan vara lång. Men riktigt så lång som den har varit på Aspö hör inte till vanligheterna. Men så är Aspö heller inget vanligt område. Det är en unik blandning av modernt ekologiskt boende, en förskola, mötesplatser och en stadsbondgård i natursköna omgivningar inom ett och samma område.

Med Aspö-området visar vi hur vi som samhällsbyggare kan agera på bred front för hållbarhet och få den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten att samspela. Aspö är allmännyttan när den är som bäst.

I början var en del skeptiska till byggnation av bostäder på Aspö. Det skrevs protestlistor och yttrades missnöje på flera olika sätt. Våra första skisser och idéer modifierades därför delvis med hänsyn till olika synpunkter och det är nog därför det nu blivit så bra. De allra flesta som besöker Aspö idag och ser helheten har inte mycket att anmärka på.

Det är med stolthet och spänning jag ser fram emot att få öppna upp gården för hyresgäster och allmänhet och inviga att Skövdebostäder skapat denna oas i staden dit alla är välkomna!

/Dan Sandén, vd Skövdebostäder

Programmet för valborgsfirandet.

2018-03-16

Skövdebostäder bättre än någonsin

Ännu en gång lägger vi ett intensivt år bakom oss här på Skövdebostäder. Inte bara intensivt, utan ett av de allra bästa. Vi gör vårt bästa ekonomiska resultat någonsin. Vi fortsätter att ha Sveriges nöjdaste hyresgäster och vi uppmärksammas, vinner och nomineras till flera priser för flera av våra pågående projekt. Samtidigt investerar vi mer än någonsin och bygger mer än på miljonprogrammets dagar. Med andra ord är det full fart framåt!

Som vd tycker jag att det är extra roligt att vart och ett av våra aktuella projekt har sådana unika särdrag att de uppmärksammas nationellt. Ekedal med 150 lägenheter för ungdomar har en kalkyl som gör avtryck i branschen och på regeringsnivå – ett projekt som vid uthyrningsstarten hade ett efterfrågetryck som vi aldrig sett tidigare. Ett tryck som vi självklart gläds över, men som samtidigt känns lite beklämmande eftersom det är ett bevis för att bristen på bostäder är fortsatt stor. Vi har Frostalidens 189 lägenheter i trä som röner stor uppmärksamhet som en del av Sveriges största bostadsområde med höga hus med trästomme. Det känns spännande att vara med om att driva utvecklingen av träbyggnation och extra roligt att vi imponerade på bostadsminister Peter Eriksson, som hjälpte till vid det första sågtaget. Och sist men inte minst vårt Aspö Eko-logi, som nu står helt klart med alla lägenheter inflyttade, där vi under 2018 fullföljer och rustar upp gården och miljön runt omkring. För Aspö Eko-logi fick vi SABOs hållbarhetspris 2017 och blev nominerade till ”Årets samhällsbyggare” av tidningen Dagens Samhälle.

Uppmärksamheten gör att vi tar emot mängder av studiebesök. Det största intresset är kring hur vi kan bygga så billigt utan att göra avkall på kvaliteten, samt hur vi får Sveriges nöjdaste hyresgäster. Studiebesöken kommer från hela landet och projekten uppmärksammas även på andra sätt nationellt – och även i Rosenbad. Ja, till och med FN har uppmärksammat Aspö Eko-logi!

Förutom de projekt jag redan nämnt har vi under 2017 också upphandlat Grubbagården som är ett förtätningsprojekt i ett 60-talsområde. Produktionen drar igång under 2018 och inflyttning beräknas till december 2019. Ännu en gång lyckas vi med en upphandling som gör att vi kan hålla nere hyrorna även i ett volymmässigt mindre projekt. Det gör mig oerhört stolt och glad. Men det kommer att bli en utmaning att fortsatt klara av att hålla nere produktionskostnaderna på nivåer som gör det möjligt att sätta hyror som kan efterfrågas.

Andra projekt som vi arbetat med under året är byggnation i ytterområdena där vi kommit längst med Timmersdala och väntar på att kommunen ska genomföra detaljplanearbetet. I Stöpen har vi visat intresse för en central tomt, men har ännu inte fått klartecken till denna. Vi spanar också längre fram och har många idéer om både stora och små projekt i hela kommunen.

Omvärldens krav på att företag tar samhällsansvar blir allt tydligare och genom vår verksamhet kan vi vara med och påverka samhället i positiv riktning. En god och stabil ekonomi möjliggör investeringar och nytänkande för ett mer hållbart samhälle. Som allmännyttigt bostadsföretag vill vi ta ett stort samhällsansvar. Vi vill visa att vår verksamhet är hållbar och väsentlig för hela samhället, såväl i vår egen kommun där vi skapar trygga boendemiljöer som nationellt, där vi kan vara förebilder och medverka till en totalt sett minskad miljöpåverkan.

Ingen av alla våra framgångar kommer av sig självt, utan kräver långsiktiga strategier, nytänkande och hårt arbete. Framför allt hänger framgången på vår personal som gör ett fantastiskt jobb på alla sätt. Nu ser vi fram emot ett minst lika intensivt och spännande 2018, året då Skövdebostäder fyller 75 år!

Dan Sandén, vd Skövdebostäder

2018-01-29

Så firar vi en pigg 75-åring!

Så var det nytt år igen och de gamla klyschorna om nya möjligheter, nya tag har duggat tätt. Givetvis kommer Skövdebostäder att göra många just nya saker under året, framförallt producera fler nya bostäder. Men vi kommer också stanna upp och se tillbaka på de 75 år vi varit verksamma. Aktiebolaget Skövdebostäder bilades 6 mars 1943, alltså för 75 år sedan.

Under dessa år har det hänt oerhört mycket och det är svårt att få en bra överblick. Men den 6 mars 2018 kommer vi att ha premiärvisning av vår utställning som ska visa på vad som hänt under årens lopp. Utställningen kommer att kombineras med fördjupande information på webbplatsen för den som är intresserad. Jag har själv varit verksam i bolaget i snart 35 år och har ganska bra koll på vad som hänt. Men jag ser mycket fram emot att få det samlat och ges möjlighet att dela med mig av den här historien till fler.

Vi ska dock inte bara blicka bakåt. Som den pigga 75-åring vi är så ska vi så klart fira vår födelsedag. Detta kommer att ske på lite olika sätt. Bland annat kommer vi under året att bjuda alla våra hyresgäster på områdesfester med enkel förtäring, aktiviteter och lite underhållning.

Dessutom utmanar vi hyresgäster, personal och andra att genomföra en av Skövdebostäders klassiker under året – där alla distanser som ska genomföras har någon koppling till just 75. Vi planerar också för lite andra utmaningar och upptåg under året. Jag har också särskilt utmanat allmännyttans vd:ar och lovat skänka 500 kronor till Barncancerfonden för varje vd som genomför en av våra klassiker. Det är redan ett stort intresse och över femtio vd:ar har anmält sig.

Förutom att vi fyller år kommer vi att ha fler anledningar att fira. Under våren står hela Aspöområdet klart och det ska invigas med start på Valborg. Då anordnar vi traditionellt valborgsfirande med guldkant. Under hösten planerar vi också att bjuda in till en föreläsningsserie på Aspö för våra hyresgäster kring olika ämnen inom temat hållbarhet.

Två branschorganisationer har också valt att lägga varsitt arrangemang i Skövde 2018 då vi får möjlighet att visa upp vår verksamhet. Först är det Studentbostadsföretagen som håller sin Nöjd Studbo där det bolag som har nöjdast studenthyresgäster prisas och sedan är det SABO:s Fastighetsdagar då stora delar av allmännyttan samlas för att lyssna på föredrag och seminarier om bland annat fastighetsutveckling och hållbarhet samt åka på studiebesök och få veta mer om våra områden Fältspaten, Ekedal, Frostaliden och Aspö.

Det kommer att ske ytterligare branschaktiviteter, anordnas kalas och firas ihop med personalen. Ni kan läsa om vårt 75-årsjubileum, aktiviteterna och vår historia på vår webbplats. Den sidan kommer att uppdateras löpande. Så håll utkik för en tidsresa några decennier bakåt och för att hänga med på vad som komma skall i framtiden!

Dan Sandén, vd Skövdebostäder

2017-12-21

Snart är det dags att lägga 2017 bakom oss och istället blicka framåt mot 2018. Jag har flera år i rad pratat om intensiva år, rekordår och goda resultat. Det ser ut som att 2017 inte kommer att vara ett undantag, även om det dröjer några månader in på det nya året innan vi har sammanställt hur det gått.

2017 – vi bygger mer än någonsin

Det finns saker som jag redan nu kan säga att vi gjort mer än någonsin, som att bygga och planera för fler bostäder i Skövde. Vi bygger mer nu är på miljonprogrammets dagar. Vi har också ökat vårt samhällsengagemang och sociala ansvar genom vår bosociala enhet och uppmärksammats ända upp på regeringsnivå för allt bra som vi gör. Ytterligare exempel på några viktiga händelser som skett 2017 är att:

 • vi nu har hyresgäster i alla 242 lägenheter Aspö Eko-logi
 • vi har invigt Aspö förskola
 • vi har påbörjat upprustning av Aspö gård
 • vi vann SABOs hållbarhetspris 2017
 • vi blev nominerade till årets samhällsbyggare av Dagens samhälle
 • vi redan hyrt ut alla 150 lägenheter på Ekedal och upplevde det högsta trycket någonsin vid en köstart
 • vi för andra året i rad fick pris för att vi har Sveriges nöjdaste hyresgäster
 • vi tagit det första sågtaget för 189 lägenheter med trästomme på Frostaliden tillsammans med bostadsminister Peter Eriksson
 • vi tecknat entreprenadavtal för 44 lägenheter på Grubbagården
 • vi varit på Regeringskansliet Rosenbad och lyfts som gott exempel
 • vi tecknat ett bostadssocialt samarbetsavtal med Skövde kommun

Inget av detta kommer av sig själv utan kräver hårt arbete och fokus på rätt saker från vår personal. En personal som varje dag gör det där lilla extra för våra hyresgäster och varandra. Också i år har de dessutom valt att avstå från en julklapp och istället skänker vi pengar till Barncancerfonden samt två lokala projekt: Kvinnohuset Tranan och Sällskapet jultomtarna.

2018 – 75 år i allmännyttans tjänst

Nu blickar vi framåt mot ett 2018 med ännu mer saker på gång. Förutom fortsatt hög bostadsproduktion med förberedelser för bland annat 132 studentbostäder på Kurorten, 10 lägenheter i Timmersdala och 72 trygghetsbostäder på Mossagården, 84 lägenheter på Mariesjö och hårt arbete för att fortsätta ha Sveriges nöjdaste hyresgäster fyller vi 75 år den 6 mars. Vi kommer att fira våra 75 år på olika sätt under året och både personal, hyresgäster och Skövdebor i allmänhet kommer att märka av detta under året. Dessutom står hela nya Aspö området klart i vår och det ska vi fira med start på Valborg 2018 då alla är välkomna till ett traditionellt Valborgsfirande med guldkant.

Jag vill avsluta med att önska alla en riktigt God jul och ett Gott Nytt År och hoppas att ni fortsätter att följa min blogg under 2018.

God Jul och Gott Nytt År!

//Dan Sandén

2017-12-15

Hållbart byggande i trä

Sista oktober var bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson på besök hos oss i Skövde. Han hjälpte mig, kommunalrådet Katarina Jonsson och Peabs arbetschef i Skaraborg, Martin Klaesson att dra det första sågtaget för våra 189 lägenheter i trä. Nu börjar vi bygga den största delen av området Frostliden som är Sveriges största bostadsområde med höga hus med trästomme. Vi på Skövdebostäder gillar ju att gå i bräschen så att vara en del av detta passar oss bra.

Just träbyggnation är idag på mångas läppar och anses på flera håll vara framtidens byggmaterial av flera skäl. Bland andra den långsiktiga hållbarheten. Trä kommer från en förnybar råvara, till skillnad från konkurrerande material som ofta baseras på ändliga resurser som olja. Träden kan med hjälp av sol, koldioxid och vatten producera virke i all framtid. Förutom hållbarheten i form av god tillgång ser man också vinster för klimatet. Växande skog tar upp luftens koldioxid och lagrar det i träd och mark i form av kol. När träden avverkas och används till träprodukter fortsätter produkterna att binda kol. Trä har dessutom en låg vikt (vid transport och byggande). Ett trähus som rivs kan brännas i ett värmeverk och ge värme till nya hus. Att förädla träråvaran till byggmaterial är en betydligt mer energisnål process än tillverkningen av stål, betong och plast som orsakar betydande utsläpp av fossil koldioxid när de tillverkas. Trä är också ett mycket bra byggnadsmaterial genom att det både är lätt och har hög bärförmåga.

Förespråkarna för trä pratar också gärna om kortare byggtider och minskade kostnader. I vårt pågående projekt så stämmer dock inte detta. Produktionskostnaden per kvadratmeter i detta projekt är högre än våra övriga projekt. Vi har sökt och räknar med att få investeringsstöd, men utan detta hade kalkylen inte gått ihop. Utan stödet måste vi ta ut hyror som få av våra potentiella hyresgäster har råd med. Och detta är ett problem. Vi måste få produktionskostnader som gör att vi kan sätta rimliga hyror. Gör vi inte det riskerar vi att stå med både tomma lägenheter och samtidigt ha bostadsbrist.

Vi hoppas dock med vårt projekt på Frostaliden lära oss mer om träproduktionen för att kunna utveckla både vårt och entreprenörers kunnande i att bygga i materialet så att även de ytterligare fördelar som trä ska kunna ge faktiskt blir verklighet. Att bygga i trä gör förhoppningsvis också att tillverkarna av annat byggmaterial gör ännu större ansträngningar för att minska sin miljöpåverkan. På så sätt kan vi förhoppningsvis fortsätta att bygga med variation och skapa hållbara bostäder och bidra till ett bättre samhälle som är både
ekologiskt-, socialt- och ekonomiskt hållbart.  

 

2017-11-06

Sprider Skövde internationellt

Häromveckan var jag på plats i Turin när den europeiska nätverksorganisationen Eurhonet hade sin så kallade General Assembly. Som en av sju nya medlemmar blev Skövdebostäder då enhälligt inröstade av de cirka hundra delegaterna från fem olika länder: Tyskland, England, Frankrike, Italien och Sverige. Jag hade då möjligheten att presentera Skövde och Skövdebostäder och väckte stor uppmärksamhet för exempelvis våra nyproduktionsprojekt. Vårt sätt att fokusera på alla hållbarhetsperspektiven, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet rönte också väldigt stort intresse. Extra kul var det när jag vid mitt anförande fick hela församlingen att gemensamt och högljutt utropa SKÖVDE på bredaste Skarabôrska. Så nu vet ”hela Europa” vilka Skövdebostäder är och var Skövde ligger.

Eurhonet står för European Housing Network och representerar tillsammans över 800 000 lägenheter i Europa. Skövdebostäder tillhör ett av de allra minsta medlemsföretagen med våra 5 000 lägenheter så förutsättningarna är väldigt olika. Exempelvis diskuterade jag de sociala utmaningarna och bostadsbristen i Europa med ett bostadsföretag från Österrike som väntas bli medlemmar nästa år, de har 220 000 lägenheter. Ett franskt bolag som också är medlemmar har sina lägenheter utspridda på över 200 olika orter i Frankrike. Totalt är 13 svenska bostadsbolag med – bland annat Uppsalahem, Stångåstaden i Linköping och Familjebostäder i Stockholm. De svenska företagen är också betydligt större än Skövdebostäder och har mellan 8 000 – 25 000 lägenheter.

Utmaningarna och frågorna är till stor del ändå lika. Inom organisationen kommer vi att delta och bidra till arbetet inom olika aktuella ämnesområden. Just nu fokuserar man på fem olika områden genom så kallade Topic Groups.
•Sustainable construction – Nyproduktion, renovering och energi.
•Ageing – Äldres boende
•Integration – Integration och minskad segregering
• IT in Housing – Digitalisering
•CSR – Social hållbarhet

Det här är ämnesområden där vi har mycket kunskap att dela med oss av, men också mycket att lära. Det är också områden som är i ständig utveckling och jag tror att vi genom internationella samarbeten kan hitta framtidens lösningar för bostadsbranschen även lokalt.

Utöver de olika fokusområdena anordnar Eurhonet studiebesök, workshops, konferenser och träffar av olika slag. Det finns en grupp som arbetar med att söka EU-stöd till de olika projekten, det finns en grupp som arrangerar utbildningar för anställda i medlemsföretagen och en annan grupp som knyter ihop anställda från olika länder i ett utbytesprogram där man kan arbeta och skaffa sig erfarenhet från andra bostadsföretag och länder. Detta ser jag som en stor konkurrensfördel när vi slåss om framtidens arbetskraft. Att få möjlighet till internationell erfarenhet tror jag är efterfrågat av de talanger som vi vill anställa i framtiden.

Inte nog med europeisk uppmärksamhet. För någon vecka sedan var representanter från FN (UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change) här för att intervjua mig och filma våra projekt i Skövde. Skälet är att FN ska dela ut ett pris på klimattoppmötet i Bonn som startar 6 november. Priset är för att vi och kommunen nyttjar så kallade gröna lån för våra hållbara investeringar, såsom Aspö Eko-logi. Filmen och intervjun kommer att visas i samband med prisutdelningen i Bonn. Riktigt kul med internationell uppmärksamhet och ett bevis för att vi gör bra saker i Skövde.

Skövdebostäder tar alltså en aktiv roll i att stärka Skövdes varumärke utanför landets gränser och bidra till ökad internationalisering inom kommunen genom att engagera sig i ett internationellt nätverk för bostadsföretag. Detta ligger i linje med våra ägardirektiv och den gemensamma policyn för Internationellt arbete som finns i kommunkoncernen. Och när till och med FN uppmärksammar vårt hållbarhetsarbete så får man nog säga att vi verkligen sätter Skövde på kartan.

/Dan Sandén, vd Skövdebostäder

2017-11-01

Skövdebostäder tar samhällsansvar

De senaste åren har trycket på kommunens stödfunktioner ökat dramatiskt. Det gäller bland annat möjligheten att hitta bostäder till personer i utsatta grupper. På grund av den nya anvisningslagen som trädde i kraft i mars 2016, men också på grund av bland annat ökad psykisk ohälsa, är det allt fler som behöver hjälp av Skövde kommun att hitta ett boende.

Skövdebostäder ska enligt ägardirektiven utgöra ett föredöme som socialt ansvarstagande hyresvärd och ta ansvar för en rimlig del av kommunens behov av bostäder för särskilt utsatta grupper. Det är naturligt att vi som allmännyttigt bostadsbolag hjälper kommunen och tar ett utökat samhällsansvar för bland annat snabbare och utökad integration, vilket långsiktigt är bra för alla i Skövde.Samtidigt är det viktigt att detta görs med hänsyn till det stora behov av bostäder som finns från alla grupper i samhället.

För att skapa bättre förutsättningar att snabbare kunna hjälpa människor upprättade Skövdebostäder och Skövde kommun ett bostadssocialt avtal i mars 2017. Avtalet uttrycker vår ambition om att fem till tio procent av de lägenheter som omsätts under ett år ska kunna förmedlas till personer i de utsatta grupperna. Avtalet tydliggör också att social hållbarhet och mångfald i bostadsområden är viktigare än antalet förmedlade lägenheter. Avtalet innehåller omfattningen på samarbetet, hur det ska organiseras och vem som får teckna kontrakt. Till detta finns också en villkorsbilaga som anger särskilda detaljer kring rättigheter och skyldigheter vid olika kontraktsförfaranden.

Under 2016 arbetade vi också om vår uthyrningspolicy för att göra det enklare för alla att få hyra lägenhet hos oss. Forskning visar att betalningsviljan inte hänger ihop med betalningsförmågan varför vi inte ställer lika höga krav på inkomst som tidigare. Dagens arbetsmarknad gör också att vi måste godkänna fler typer av inkomst för att möjliggöra för bland annat ungdomar att få ett kontrakt.

Samtidigt tillför Skövdebostäder drygt 1000 lägenheter till marknaden under cirka fem år. Ett av projekten är specifikt riktat till ungdomar under 30 år just för att vi vet att de har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Men det stora flertalet lägenheter är för alla. Vi tror inte på akutlägenheter med sämre kvalitet. Husen ska stå där i många år och vi ska förvalta dem på ett bra sätt. De som flyttar in ska kunna bo kvar och känna en trygghet i ett långsiktigt boende.

Skövdebostäder tar alltså ett stort och brett samhällsansvar där vi på olika sätt gör vad vi kan för att möta alla grupper i samhället och behovet av nya bostäder till rimliga kostnader och ge fler möjlighet till ett eget boende. 

/Dan Sandén, vd Skövdebostäder

2017-09-19

Sveriges billigaste nyproduktion?

Medierna rapporterar mer eller mindre dagligen om krisen för unga på bostadsmarknaden. Allt fler unga bor kvar hemma för att de inte kan få tag i ett eget boende till en överkomlig kostnad. Och det är ett allvarligt problem att det mesta nytt som byggs blir för dyrt för de som främst behöver boende. Därför känner jag mig extra stolt och glad att vi den 10 oktober påbörjar uthyrningen av 150 lägenheter på Ekedal där en etta på 34 kvadratmeter får en hyra på 4200 kronor per månad. Tvåorna som är på 56 kvadratmeter kommer att få en hyra på 5950 kronor per månad. Är detta möjligtvis Sveriges billigaste nyproduktion?

Vid första uthyrningen kommer vi också att prioritera dem som är mellan 18 – 29 år för att ytterligare bidra till att ungdomar kan komma in på bostadsmarknaden i Skövde. Det handlar inte bara om låga hyror. Vi kan sätta dessa hyror och samtidigt ha en marknadsmässig avkastning i projektet.

Det kan väl inte vara möjligt tänker ni då eftersom vi också påstår att vi inte gör avkall på kvaliteten. Men möjligt är precis vad det är. Husen är energieffektiva och byggda i passivhusteknik, lägenheterna har smarta planlösningar och ytskikten är kakel och klinker i badrum. Alla lägenheter har balkong eller uteplats och separat kyl och frys. I tvåor, treor och fyror finns plats för diskmaskin som tillval. Det finns en gemensam tvättstuga i varje hus, men också möjlighet att installera en egen liten tvättmaskin i badrummet.

Hemligheten är bland annat en väldigt effektiv produktion i och med bland annat upprepningseffekten av att bygga många likadana lägenheter. Att vi får det statliga investeringsstödet har också bidragit till en ytterligare press av hyrorna nedåt.

Att kunna sätta låga hyror har hela tiden varit vår ambition i det här projektet. Och det känns fantastiskt att vi lyckats.

Vi försöker alltid att bygga till så låga priser som möjligt. Dock är förutsättningarna olika i projekten då vi bygger för alla kundgrupper och därmed olika lägenhetstyper och lösningar. Det här projektet visar att det är möjligt att bygga billigt idag. Jag hoppas därför att vi med Ekedal kan inspirera fler i Sverige att genomföra liknande projekt.

/Dan Sandén, vd Skövdebostäder

2017-08-17

Solenergi i kvadrat

Ett intensivt första halvår 2017 har passerat och vi är redan en bit in på nästa. Efter en skön semester med tillfälle att tanka D-vitamin och ladda batterierna i solen känner jag mig redo för höstens utmaningar. En höst fylld av flera spännande projekt.

Solenergi på Aspö Eko-logi

Under hösten flyttar hyresgästerna in i etapp tre på Aspö Eko-logi. Radhusen står klara under hösten och carportarna med alla solceller är på gång. I hela området finns väldigt många solceller och under sommarmånaderna producerar vi mer energi än området behöver. Och den energin reducerar våra kostnader och tas tillvara i Skövdes elnät. När hela anläggningen är klar och i drift beräknas den generera 105 000 kilowattimmar per år. Det är lika mycket energi som går åt att köra en eldriven bil 15 varv runt jorden (62 000 mil).

Att använda solenergi är något som vi tittar på mer och mer och husen på Ekedal kommer också att få solceller på taken som ska bidra till fastighetselen. Och vi har ambitionen att implementera solceller i alla våra befintliga områden. Där vi kommit längst i planeringen är i Ryd.

Solcellsanläggning i Ryd

Om cirka tre veckor påbörjar vi en installation av en solcellsanläggning i Ryd på Timmervägen 4 som ska vara klar i september. Den är betydligt mindre än på Aspö, men kommer att generera cirka 12 000 kilowattimmar per år.

Lite annat smått och gott under hösten

Förutom att fokusera på solceller och energi bygger vi för fullt. Äntligen är vi igång med markarbeten för våra 189 lägenheter på Frostaliden. Under hösten kommer den faktiska byggnationen att ta fart och vi ser fram emot att se Sveriges största område med höga trähus med trästomme växa fram här i Skövde. Också här på Frostaliden installeras solceller.

Dessutom startar vi rivningen av den gamla ICA-butiken i Havstena den här hösten för att under vintern komma igång med byggnationen av 43 nya lägenheter i området.

Parallellt med byggnationer planerar vi för fler projekt såsom till exempel Mossagården, Folkets park, Timmersdala, Kurorten och Mariesjö.

”Solskensvitamin” för en frisk höst

Med vår intensiva byggtakt och höga ambitioner att bygga ännu mer samtidigt som vi ansvarar för att förvalta de fastigheter vi har på ett sätt så att våra hyresgäster är nöjda måste vi vara både starka och friska. Solen ger oss uppemot 90 procent av vårt D-vitamin och därför kallas det ibland för ”solskensvitaminet”. D-vitamin bidrar till ett starkt skelett och ett välfungerande immunförsvar. På sommaren kan det räcka med att vara ute i solen i shorts och t-shirt en kvart om dagen några gånger i veckan för att få i sig tillräckligt med D-vitamin. Så jag hoppas att alla mina medarbetare, och all ni andra också för den delen, haft möjlighet att ladda med tillräckligt mycket solljus i sommar för att orka.

/Dan Sandén, vd Skövdebostäder

 

2017-07-07

Almedalen gör oss så mycket bättre

Nu är jag tillbaka efter tre intensiva och fullspäckade dagar i Almedalen med bostadspolitiska frågor på agendan. Almedalsveckan är så mycket mer än partiledartal och jag vill med detta blogginlägg dela med mig av en del av det jag varit med om.

Möjligheten att sätta Skövde på kartan

I Almedalen 2017 har jag deltagit i flera seminarier och workshops där jag fick tillfälle att berätta om allt bra som vi gör här i Skövde och diskutera viktiga frågeställningar för branschen.

Några exempel på detta var den dag som vår branschorganisation SABO anordnar i Almedalen med seminarier som tar upp bostadspolitiska frågor som är viktiga för allmännyttan och Sveriges utveckling. Under ett av dessa seminarier presenterade jag Skövdebostäders arbete med nyproduktion och beskrev vad vi gör i Skövde, vad vi är extra duktiga på och vilka utmaningar jag ser på området. Bland annat tryckte jag på de tre viktigaste faktorer som jag anser har stor betydelse för att hålla kostnaderna nere: Vi har utvecklat vår beställarkompetens genom åren. Tack vare kontinuerligt byggande har vi lärt oss mycket och fått erfarenhet som gör att vi på Skövdebostäder kan bygga rätt och kostnadseffektiv. Vi har också utvecklat förmågan att utnyttja konkurrenssituationen på bästa sätt för att få ett så bra slutresultat som möjligt. Sist men inte minst är det också viktigt att se att det handlar om samverkan mellan flera parter där vi behöver använda allas kompetenser hos såväl beställare, byggentreprenörer och underentreprenörer som hos kommunens planenhet med flera. Tillsammans kan vi utveckla effektiva processer i alla led, inte minst planprocessen som är en alltför tidskrävande och kostnadsdrivande process.

På tisdagen deltog jag i ett Society Hack, en interaktiv diskussion i syfte att på plats komma fram till nya idéer. Lantmäteriet var arrangör och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson var med för att lyssna till vad vi hade att säga i frågan om hur vi kan göra samhällsbyggnadsprocessen enklare, mer öppen och mer effektiv. Med på denna workshop var också generaldirektörer, samhällsbyggnadsdirektörer och chefer för några av Sveriges största fastighetsbolag. Det var ett värdefullt tillfälle att få lyfta problematiken kring planprocesserna och svårigheten när tjänstemännens tyckande inte alltid tar hänsyn till byggherrarna och de boendes perspektiv samt politikernas viljor. Här kan digitaliseringen bidra till en öppnare, enklare och effektivare process så att fler kan vara med och påverka till det bättre. Jag var också inbjuden till Fastigos workshop kring framtidens fastighetsförvaltning där representanter från såväl allmännyttan som privata aktörer samlades och utbytte erfarenheter och diskuterade frågan ur nya perspektiv.

Almedalen ger också utrymme för att ta del av seminarier som tar upp för oss viktiga frågor, men som inte nödvändigtvis har en bostadspolitisk koppling. Bland annat lyssnade jag på Högskolan i Skövdes seminarium och deras forskningsprojekt som handlar om hur vi ger äldre en bra digital hemmiljö. Med äldre som den snabbast växande målgruppen för oss så är frågan ytterst relevant och jag ser möjligheter att kunna samverka med forskningen och bidra med våra erfarenheter och frågeställningar.

Listan på seminarier jag deltagit i kan göras lång och här är några exempel:

 • ”Hur underlättar vi byggandet av fler bostäder?”
 • ”Social bostadspolitik – Sverige sämst i klassen”
 • ”Hur kan fastighetsbolag motverka ökande otrygghet i bostadsområden?”
 • ”De nya svenskarna – en resurs för fastighetsbranschen?”
 • ”Så kan social hållbarhet skapa både affärs- och samhällsnytta”
 • ”Finns det plats för miljötänkande och social hållbarhet när bostadsbyggandet växlar upp?”
 • ”Trähus – Sveriges nästa exportsuccé?”

Möten – relationer och faktisk påverkan

Men kanske viktigast av allt är alla de människor jag fick tillfälle att prata med. Såväl gamla som nya kontakter i branschen som nu i högre grad vet att Skövde är att räkna med. Allra mest nöjd är jag över den möjlighet jag fick föra upp frågan om planprocesserna till bostadsminister Peter Eriksson och att jag personligen kunde bjuda in honom till Skövde. Glädjande nog hade han uppmärksammat några av våra aktuella projekt och han var positiv till att besöka oss. Andra personer jag träffat dessa dagar är Stefan Attefall, före detta bostadsminister och numer styrelseordförande i Vätterhem, Susanne Rudenstam, vd för Träbyggnadskansliet, Jonas Nygren och Marie Linder förbundschef respektive förbundsordförande i Hyresgästföreningen, Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige, Anders Nordstrand, vd för SABO, Anders Sjelvgren, ny generaldirektör för Boverket, Leif Jakobsson, statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson samt väldigt många vd-kollegor och chefer från såväl allmännyttan som privata fastighetsägare.

Reser hem så mycket bättre

Alla dessa seminarier, workshops och möten har gett mig många intryck och jag får bekräftat att Skövdebostäder i många sammanhang ligger långt fram i Sverige och att vår verksamhet uppmärksammas och sätter Skövde på kartan. Men jag har också fått många nya idéer för hur vi kan utveckla vår verksamhet. Almedalen är en plats där många duktiga aktörer samlas och delar med sig och utbyter erfarenheter vilket i slutändan gör att vi blir så mycket bättre.

/Dan Sandén, vd Skövdebostäder

2017-06-29

Modern sophantering försvåras - hindrar stadens utveckling

Vi på Skövdebostäder jobbar just nu för fullt med att implementera fastighetsnära matavfallshantering och källsortering i våra områden. Något som många av våra hyresgäster efterfrågar och som ligger i linje med vårt hållbarhetsarbete. Det är också något som man tar för givet ska finnas i ett nybyggt område. Men det är svårt att hitta bra plats och få till smidiga och yteffektiva lösningar med de förutsättningar som finns i Skövde idag.

Av återvinningskärlen på Aspö Eko-logi i Skövde syns bara en bråkdel av hela behållaren som kan fyllas med förpackningar innan den behöver tömmas. En lösning vi gärna skulle vilja se för mat- och hushållsavfall.

I många städer och hos kollegor i branschen har man löst insamling av hushålls- och matavfall med underjordiska behållare. Det innebär att stora delar av behållaren finns under marken, men toppen av kärlet sticker upp ovan jord där man kan slänga ner sin soppåse. En mycket smidig lösning som både underlättar möjligheterna att hitta plats, kan ta stora volymer och minskar eventuell lukt och andra olägenheter från soporna. 

Här i Skövde får vi inte använda den här lösningen. I kommunen erbjuder (Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) två olika alternativ, antingen hämtning via container alternativt i kärl. För matavfall gäller enbart kärl i storlek 140 liter. I ett område med hundratals hyresgäster blir det många tunnor.

Avsaknaden av möjligheten att gräva ner hushållsavfall och matavfall kan hindra kommande nybyggnationer och förtätningsprojekt där många funktioner och huskroppar ska samsas på en ofta begränsad yta. På sikt är det här inte bara ett problem för Skövdebostäder och våra hyresgäster utan för hela utvecklingen av Skövde som en modern, attraktiv kommun att verka och bo i.

Förutom att hanteringen av hushållssopor med containrar och tunnor tar plats och riskerar att lukta illa försvårar det också omställningen till modern fastighetsnära källsortering. Källsorteringen, som till exempel innefattar pappersförpackningar och glas, samlas in av privata aktörer som kan tillhandahålla tömning av underjordiska behållare. Med AÖS system för hämtning av hushållssopor och matavfall begränsas alltså möjligheterna att få till en bra kombination. Det innebär att om vi överhuvudtaget kan hitta plats för de olika avfallslösningarna, blir de spridda i området istället för att ha det samlat.

Tyvärr är vi människor också rätt bekväma av naturen vilket innebär att spridningen av avfallshanteringen i våra områden leder till att färre väljer att använda de möjligheter till sortering som erbjuds. Om det sedan luktar illa och ser skräpigt ut blir inte användningen bättre.

Det kan ju tyckas som en skitsak, men avfall är också en stor miljöbov och vi vill självklart dra vårt strå till stacken tillsammans med våra tusentals hyresgäster. Men vi behöver få möjligheter att hitta smidiga, attraktiva, moderna och rena lösningar.

Vilka är egentligen argumenten för att underjordisk sophantering eller andra moderna system som kräver krantömning inte kan fungera i en växande stad som Skövde?

/Dan Sandén, vd Skövdebostäder

2017-06-14

150 möjligheter att flytta hemifrån

– vi bygger så att ungdomar har råd att flytta

En fjärdedel av ungdomar mellan 20 och 27 år bor kvar hemma – oftast ofrivilligt. De allra flesta av dessa vill bo i en hyresrätt. Det framgår av Hyresgästföreningens så kallade Mamborapport.

251 kommuner anger att de har underskott på bostäder. Och det gäller också i Skövde. Som allmännyttigt bostadsbolag och största hyresvärd i Skövde arbetar vi stenhårt med att producera fler lägenheter. För fler lägenheter är ett måste för att lösa det stora underskottet. Men inte riktigt vilka lägenheter som helst. Det måste bli bostäder där människor har råd att bo.

Ett aktuellt projekt just nu är de 150 lägenheter, i centralt läge, vi bygger för ungdomar på Ekedal i Skövde. I första skedet kommer ungdomar mellan 18 - 29 år att prioriteras vid uthyrningen. Vi bygger mest ettor och tvåor och vår ambition har hela tiden varit att en etta ska kosta omkring fyratusen kronor i månaden. Detta utan att göra avkall på kvaliteten. Till exempel bygger vi energieffektiva hus med låg energiförbrukning, vi kommer att ha solceller på taken som bidrar till fastighetselen och vi använder parkett, kakel och klinker som ytskikt inne samt beständigt och underhållsfritt skivmaterial på fasaderna. Det är oerhört viktigt för framtiden att vi inte bygger med sämre kvalitet. Husen ska stå där i uppemot 100 år. Det är inte heller i materialen som pengarna finns att spara. Och i kalkylen måste vi också väga in framtida driftskostnader och underhåll vilket kan bli en dyr historia om vi inte tänker oss för i produktionen.

Det finns tre faktorer som jag anser har stor betydelse för att hålla kostnaderna nere: beställarkompetens, konkurrens och samverkan. Vi har utvecklat vår beställarkompetens genom åren. Tack vare kontinuerligt byggande har vi lärt oss mycket och fått erfarenhet som gör att vi på Skövdebostäder kan bygga rätt och kostnadseffektivt. Vi har också utvecklat förmågan att utnyttja konkurrenssituationen på bästa sätt för att få ett så bra slutresultat som möjligt. Sist men inte minst är det också viktigt att se att det handlar om samverkan mellan flera parter där vi behöver använda allas kompetenser hos såväl beställare, byggentreprenörer och underentreprenörer som hos kommunens planenhet med flera. Tillsammans kan vi utveckla effektiva processer i alla led, inte minst planprocessen som ofta tas upp som en alltför tidskrävande och kostnadsdrivande process.

Även om vi lyckas hålla förhållandevis låga produktionskostnader blir hyrorna i nyproduktion betydligt högre än i det gamla beståndet. En utmaning då behovet av bostäder är allra störst bland de med begränsade ekonomiska resurser. Idag, onsdag, beviljades vi investeringsstöd för projektet på Ekdal, vilket bidrar till att vi kommer kunna möta vår ambition att erbjuda hanterbara hyresnivåer.

Vi ser fram emot att starta uthyrningen nu i höst och att få välkomna de nya hyresgästerna under våren 2018. Förhoppningsvis är det en och annan ofrivillig mambo som får chansen till sin första lägenhet hos oss.

/Dan Sandén, vd Skövdebostäder

2017-05-16

Den framtidsinriktade hållbara stadsdelen

Jag kanske är partisk men jag får det bekräftat i möte efter möte med hyresgäster, besökare och andra branschkollegor. Det har också bekräftats genom utmärkelsen SABOs hållbarhetspris 2017 och nomineringen till Årets samhällsbyggare som utses av tidningen Dagens samhälle. Aspö Eko-logi är ett fantastiskt projekt.

Det låter inte så märkvärdigt när man pratar om spillvattenåtervinning, köksträdgård och källsortering. Eller när man nämner en elibilspool och cykelverkstad. Eller pratar om boinflytande innan inflyttning och en ny förskola i anslutning till bostadsområdet. Allt detta är bra saker, en del unika, andra mer vanliga men det är inte varje detalj som är det allra mest fantastiska, det är helheten – som tillsammans skapar den nu prisbelönta framtidsinriktade hållbara staden.

Så därför tänkte jag ägna detta blogginlägg till att försöka beskriva vad Aspö Eko-logi är. Genom att beskriva vad ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet betyder i det här projektet.

Bakgrund

1989 övertog vi arrendet på Aspö gård och drev som ett riktigt jordbruk under flera år. Tankarna på att bygga bostäder i anslutning till gården hade funnits hos oss ganska länge när vi 2004 presenterade de första förslagen och idéskisserna. 2006 ändrade vi inriktning på gården till en säsongsdriven stadsbondgård där hyresgäster och andra Skövdebor kunde komma och besöka djuren och naturen. Djuren fanns där under vår- och sommarsäsong och bodde övrig tid på året på annan plats.

Våra idéer till bostäder väckte mycket känslor hos många Skövdebor. De var rädda för att områdets karaktär skulle förstöras, att Aspö gård skulle försvinna och att de inte längre skulle ha tillgång till det natursköna Karstorpsområdet som Aspö är en del av. Det protesterades högljutt. I dessa protester fanns också många användbara synpunkter och tankar. Synpunkter och tankar som har utvecklat idéerna och bidragit till det område som nu håller på att växa fram.

Ekologisk hållbarhet

2014 anordnade vi en anbudstävling där utgångspunkterna var tydliga. Det skulle vara ett område med ekologiska förtecken som tog tillvara den miljö som finns och framhäva det naturen snarare än dölja den med hus. Så mycket träd och natur som möjligt skulle bevaras och området skulle gärna vara bilfritt. Hyresgästerna skulle ges möjlighet att leva på ett hållbart sätt och byggnaderna skulle hålla bästa möjliga miljömässiga standard.

För att klara av dessa högt uppsatta miljömål innehåller området och husen många olika miljölösningar. Vi återvinner energi ur spillvatten, fångar upp regnvatten för bevattning av köksträdgården med en uppfinning tillverkad i Skövde. Vi har också solceller/fångare på taken och det finns en hemma/borta-knapp i alla lägenheter så att hyresgästerna kan stänga av alla elektriska apparater när de går hemifrån. I området finns en avancerad kompostanläggning, det är nära till källsortering och mycket mer.

Men vi nöjer oss inte riktigt här. Vi vet att det för att få en långvarig och långtgående effekt krävs lite mer och vi vill förmå våra hyresgäster att göra det där lilla extra. Så vi jobbar aktivt vidare för att områdets miljökaraktär ska bli ännu mer blomstrande.

Social hållbarhet

Den ekologiska hållbarheten har starkt präglat byggnationen. Men för att skapa långsiktig hållbarhet måste vi också ta hänsyn till den sociala hållbarheten som är en viktig del i projektet. På Aspö finns fantastiska möjligheter till möten bara som det är med närhet till naturen, vårt fina koloniområde och med den befintliga gården. Mitt i området har vi kompletterat de naturliga mötesplatserna i omgivningarna med en stor köksträdgård där hyresgästerna har möjlighet att träffas och umgås kring odling, mat eller annat. Precis som med de möjligheter hyresgästerna fått för att leva miljövänligt sätter de höga ambitionerna kring social hållbarhet också stora krav på oss som hyresvärd att driva arbetet och få våra hyresgäster engagerade. Vi ser det hela snarare som en process än ett projekt.VI fortsätter därför också att utveckla gårdsmiljön med ännu fler mötesplatser och tillgängliggöra sjön och naturen i närområdet än mer.

Ekonomisk hållbarhet

När man hör vilka kvaliteter vi byggt in i Aspö Eko-logi skulle man kunna tro att det kostar väldigt mycket att bygga och att vi får ta ut höga hyror som följd. Men så är det inte. Produktionskostnaden är 24 500 kr/kvm. Vi har också lyckats få investeringsstöd med 77,8 miljoner. Dessutom har vi sedan förra året moderniserat våra uthyrningsregler att passa dagens samhälle vilket också bidrar till att alla kan bo på Aspö eko-logi. Tillsammans ger allt detta förutsättningar för att också de med lite lägre inkomst har råd att bo här.

Förebild för andra

Om vi lyckas vara en god förebild är svårt att bedöma själva men den mängd med studiebesök som vi får förfrågningar om och de reaktioner vi har på de studiebesök vi genomför visar oss i alla fall att vi inspirerar. Att vi också på mycket kort tid erhållit respektive nominerats till två prestigefyllda, nationella priser för projektet är ett kvitto på att vi är rätt ute. SABOs hållbarhetspris är allmännyttans branschorganisations pris till ett projekt som bidrar till ett mer hållbart samhälle med minskad miljö- och klimatpåverkan. Årets samhällsbyggare utses av tidningen Dagens samhälle och går till ett framtidsinriktat projekt. Ni kan läsa mer om dessa priser:

Skövdebostäder vinner SABOs hållbarhetspris

Skövdebostäder nominerade till Årets samhällsbyggare

Med Aspö Eko-logi har vi tagit tillvara de specifika förutsättningar som finns på Aspö, både vad gäller gården och naturen.

/Dan Sandén, vd Skövdebostäder

2017-04-19

Alla vill bo på Aspö

Man skulle nästan kunna tro att alla vill bo på Aspö Eko-logi när man tittar på hur bra uthyrningen av sista etappen går. Aldrig tidigare har så många människor visat intresse för en uthyrningsstart vid nyproduktion. Efter en vecka hade nästan 600 personer bokat sig för de 61 lägenheter i den tredje och sista etappen. Nu ett par veckor senare är det bara fem lägenheter som ännu inte kontrakterats.

Också de två första etapperna med sammanlagt 172 lägenheter gick lätt att hyra ut. Inflyttningen av etapp 2 börjar om ett par veckor. Och till sommaren står den splitter nya förskolan klar i området. Men redan nu har gården fått nya hyresgäster – grisar, kaniner och höns. Snart kommer resten av djuren. Området blir verkligen något alldeles extra. Nu tänker jag utnyttja vårsolen och ta en promenad genom området och de härliga omgivningarna. Ses vi där?

Dan Sandén, vd på Skövdebostäder

Läs mer om Aspö www.skovdebostader.se/aspo

/Dan Sandén, vd Skövdebostäder

 

2017-03-17

Första året med bolagets mest offensiva affärsplan till ända

Nu har vi summerat det första året med Skövdebostäders mest offensiva affärsplan. Ett otroligt år på många sätt. Bland annat ett år då vi aktiverat projekt för att skapa över tusen nya bostäder i Skövde fram till 2020. Dessutom har vi lyckats gå från att ha Sveriges nöjdaste hyresgäster till att göra dem ännu mer nöjda. Det går bra för Skövdebostäder vilket också är bra för Skövde. Och det tycker jag är värt att berätta om.

Under 2016 har de första hyresgästerna flyttat in på Aspö Eko-logi, vårt unika miljöboende med hållbarhetstänk i alla led, dessutom har vi invigt områdets köksträdgård samt börjat hyra ut etapp 2.

Satsning på olika målgrupper

De 1000 bostäder som vi planerar för är av väldigt olika karaktär. Det är såväl ungdoms- och studentbostäder, exklusiva lägenheter och trygghetsbostäder som lägenheter som passar de flesta. Hemligheten bakom att vi kan hålla denna takt är ett långsiktigt arbete där vi ständigt haft nya projekt på gång och en stabil och välskött ekonomi. Samt fantastiska medarbetare såklart.

Hållbarhet i flera dimensioner

Vi på Skövdebostäder jobbar med hållbarhet i flera dimensioner. Bland annat har jag lett ett arbete om Allmännyttans bidrag till social hållbarhet inför vår branschorganisation SABOs Framtidsprogram 2030. Ett omfattande och viktigt arbete som bland annat lett till att vi på Skövdebostäder väljer att ge de här frågorna större utrymme och resurser genom en bosocial enhet som ska etableras under 2017 och arbeta med bland annat integrationsfrågor samt trygghet och trivsel i våra områden. Vi har också ökat ambitionen att i högre grad bidra till kommunens behov av bostäder till särskilt utsatta grupper samt omarbetat vår uthyrningspolicy så att fler ska få möjlighet att hyra lägenhet hos oss. Vår tro är att detta i förlängningen blir bra för alla som bor i Skövde.

I år kan vi också skryta med att vi tagit miljöfrågorna ett steg längre med vårt otroligt fina bostadsområde Aspö Eko-logi. Området kommer att bli fantastiskt med såväl ekologisk som social hållbarhet som ledstjärnor.

Sedan 2007 har vi sparat energi med 18,6 %. Mycket bra siffror, men jag kan lova att vi arbetar med att spara ännu mer energi framöver då vårt mål är att minska energiåtgången med ytterligare 20 % till 2019.

2016 är också ett år där vi kompletterat vår ISO-certifiering för miljö (ISO 14001) med ytterligare två certifieringar gällande kvalitet (ISO 9001) och arbetsmiljö (OHSAS 18001). Det betyder att vi har ordning och reda samt arbetar med ständiga förbättringar.

Bästa resultatet och bästa personalen

Återigen gör vi ett bättre ekonomiskt resultat än tidigare. Samtidigt som vi också investerar som aldrig förr. På samma gång lyckades vi också bättre än någonsin i vår hyresgästundersökning. I våras fick vi ta emot tre kundkristaller för Sveriges bästa service, bästa produkt och bästa profil vid en gala på Berns där våra resultat i hyresgästenkäten jämfördes mot flera hundra andra bolag i branschen. Och i år fick vi två nya Kundkristaller för bästa service och bästa profil. Oavsett detta är det ett enormt arbete av all personal på bolaget som ligger bakom bedriften att öka från bäst till bättre. Utan det engagemang och driv som finns ibland oss skulle det inte vara möjligt. Men personalen gör inte bara skillnad genom jobbet för våra hyresgäster. De önskade sig INGENTING i julklapp vilket gjorde att fler barn får chansen till ett bättre liv genom vårt bidrag till Rädda barnen. Kan det bli bättre?

Nu ser vi fram emot ett intensivt och spännande 2017!

2016 i korthet
 • Markarbeten påbörjades för 150 lägenheter på Ekedal södra
 • Inflyttning i 84 lägenheter i etapp 1 på Aspö Eko-logi
 • Uthyrning av etapp 2 på Aspö Eko-logi
 • Byggstart förskola Aspö
 • Upphandling och projektering för 190 lägenheter på Frostaliden
 • Planering för 108 nya studentlägenheter på Kurorten
 • Fortsatt planering för 43 lägenheter i Havstena (Grubbagården). Detaljplanen överklagades i slutet av året
 • Fortsatt planering för 54 lägenheter i Folkets park
 • Planering för ett samverkansprojekt med Arne Lorentzon AB
  och HSB för Mossagården om tillsammans cirka 300 lägenheter
 • Tilldelades tre kundkristaller för bästa service, bästa produkt och bästa profil
  baserat på föregående års hyresgästundersökningar
 • Fortsatta satsningar på energi- och vattenbesparande åtgärder
 • Fortsatta arbeten med radonförebyggande åtgärder
 • Fortsatt arbete med implementering av matavfallsinsamling
Det här händer 2017
 • Tilldelas två kundkristaller för bästa service och bästa profil baserat på 2016 års hyresgästundersökningar.
 • Inflyttning etapp 2 på Aspö Eko-logi
 • Uthyrning och inflyttning etapp 3 på Aspö Eko-logi
 • Uthyrningsstart Ekedal 150 lägenheter för ungdomar
 • Byggstart för 190 lägenheter med trästomme på Frostaliden
 • Fortsatt planering för 108 nya lägenheter på Kurorten
 • Fortsatt planering för 54 lägenheter på Folkets park
 • Fortsatt planering för cirka 110 lägenheter inklusive 72 trygghetsbostäder på Mossagården
 • Planering för 84 lägenheter på Mariesjö
 • Planering för att starta projekt i ytterområdena (Timmersdala och/eller Stöpen)
 • Arbete med identifiering och erbjudande för ombildning till bostadsrätt
 • Färdigställande och inflyttning Aspö förskola
 • Om- och tillbyggnad av Aspö gård
 • Ombyggnad av Tyr 6
 • Start för bosociala enheten
 • Planering för projekt med färdigställande efter 2020
 • Fortsatta satsningar på energi- och vattenbesparande åtgärder
 • Fortsatta arbeten med radonförebyggande åtgärder
 • Fortsatt arbete med implementering av matavfall

/Dan Sandén, vd på Skövdebostäder