Miljöfrågor och ekologisk hållbarhet

Miljöarbete, hela året, år efter år

Skövdebostäders miljöarbete pågår året runt, varje år. Enkelt sagt handlar det om att minska på det dåliga och öka det som är bra. Det handlar också om att få förståelse från hyresgäster och att påverka och hjälpa hyresgästerna att leva mer klimatsmart. Varje liten förbättring gör stor skillnad i det totala.

Skövdebostäder är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2003. Certifieringen i sig innebär ett ständigt förbättringsarbete, där vi höjer ribban så snart ett delmål uppnåtts.

I december 2018 gick vi med i Allmännyttans klimatinitiativ som är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet för initiativet är bland annat att deltagande bolag ska vara fossilfria till 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Detta ligger i linje med Skövdebostäders egna målsättningar och redan påbörjade arbete.

Exempel på hur vi tar vårt miljöansvar:

 • Transporter – en stor del av våra fordon drivs idag av el eller gas
 • Energioptimering och noggrann driftövervakning
 • Varsamma och hållbara renoveringar
 • Främjar biologisk mångfald genom att hantera våra utemiljöer på ett medvetet sätt
 • Installerar solceller i alla våra områden
 • Installerar laddningsmöjligheter för elfordon på begäran
 • Erbjuder hushållsnära källsortering och matavfallsinsamling i alla våra områden

Skövdebostäders miljöpolicy

Vi ska i all vår verksamhet bidra till utvecklingen av ett bärkraftigt och kretsloppsanpassat samhälle för att långsiktigt skapa en sund och vacker boendemiljö för nuvarande och framtida kunder. Detta sker genom att vi:
 • Bidrar till ett hållbart samhälle och är ett föredöme i miljöfrågor.
 • Åstadkommer ständiga miljöförbättringar i samspel med kunder och övriga samarbetspartners.
 • Minimerar vår negativa miljöpåverkan genom att förebygga och reducera föroreningar och prioritera goda miljöval.
 • Följer lagar och andra krav inom miljöområdet.
 • Hushåller med jordens resurser samt värna den biologiska mångfalden.
 • Utbildar, stimulerar och informerar medarbetare och kunder till engagemang, ansvar och delaktighet i miljöarbetet.

Allmännyttans klimatinitiativ

Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig.

Utgångspunkten är att alla kan bidra. Tanken är att ta tillvara allmännyttans gemensamma kraft i egenskap av att tillsammans vara en stor beställare som kan ställa krav och driva på klimatomställningen.

Förutom de två övergripande målen om energibesparing och en fossilfri allmännytta finns även tre frivilliga fokusområden där vi kan arbeta med våra koldioxidutsläpp:

 • Effekttoppar och förnybar energi
 • Krav på leverantörer
 • Klimatsmart boende
 

Områdena har valts utifrån hur stor möjlighet bostadsföretagen har att göra skillnad och hur stor själva klimatpåverkan inom området är. Tanken är att fokusområdena ska bidra till att växla upp arbetet och driva utveckling inom vart och ett av dessa områden.

Tillsammans med hyresgäster

Att bolaget minskar den övergripande förbrukningen är en viktig del men att ge förutsättningar till en miljövänlig livsstil är minst lika viktig. Varje positiv förändring i beteendet hos oss som människor gör stor skillnad i vår gemensamma miljö. Vi uppmuntrar därför våra hyresgäster till att göra miljösmarta val, oavsett om det gäller exempelvis källsortering eller hur man vädrar en lägenhet.

Loppis och återbruk

Loppis innebär en mer hållbar konsumtion där saker kan återanvändas istället för att slängas. Hyresgäster som vill arrangera loppisar får låna en lokal gratis, ifall de uppfyller vissa kriterier. De kan också få stöttning och hjälp med marknadsföring. Mer information och regler för loppisar.

Grön el för klimatet

Skövdebostäder köper endast in grön el som är märkt ”bra miljöval”. Det innebär bland annat att elen kommer från förnybara källor – som vindkraft, vattenkraft och solkraft. Det ställs också krav på att elen produceras med hänsyn till miljön, växter, djur och människor.

 

Skip to content