Visselblåsning

Genom vår externa visselblåsarfunktion kan du som är eller varit anställd, sökande eller delaktig i Skövdebostäders verksamhet anmäla missförhållanden på arbetsplatsen. Det kan handla om att du har upplevt olagliga, oetiska eller direkt olämpliga beteenden eller händelser som du vill anmäla och som är av allmänt intresse.

Vi är måna om att missförhållanden eller oegentligheter som inträffat i organisationen och som kan skada vår verksamhet eller våra medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Därför har vi valt att alla anmälningar tas emot och utreds av den externa aktören Human & heart HR AB och deras visselblåsartjänst ”Trust & heart”.

Genom detta följer vi den så kallade visselblåsarlagen (SFS 2021:890) som trädde i kraft i december 2021 – och som i praktiken är en skärpning av tidigare lagstiftning på området.

Visselblåsarfunktionen kan du använda för att rapportera alla typer av missförhållanden eller oegentligheter i ett arbetsrelaterat sammanhang och som är av allmänintresse. Det innebär alltså att det ska finns ett större intresse än det egna.

Genom den nya lagen blir det enklare och säkrare för dig att visselblåsa. Regelverket förbjuder arbetsgivare att vidta repressalier mot den som larmat. Repressalier kan vara exempelvis avskedande, uppsägning, omplacering, utebliven löneökning, kränkande tillmälen, mobbning och mycket annat. Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om sådana åtgärder genomförs.

Men det är inte bara anställda på Skövdebostäder som kan göra en anmälan. Lagen omfattar en vid personkrets. Inhyrd eller inlånad personal, arbetssökande, praktikanter, volontärer eller personer i företagsledningen och aktieägare verksamma i ett aktiebolag omfattas av lagen och kan visselblåsa.

Du kan alltid vara anonym när du gör en anmälan.

Här kan du göra en anmälan – som hanteras av den externa och oberoende aktören Human&heart.

  • Telefon – ring 08 – 82 40 00, öppet 08.00-16.00.
  • Brev – skriv till Human&heart, Pelle Bergs backe 3C, 79150 Falun
  • Du kan också träffa Human&heart för att göra anmälan.

Du är skyddad mot repressalier enligt gällande rätt om du rapporterar in situationer där du har skälig anledning att anta att information om missförhållanden är sanningsenlig.

Du har rätt enligt lag att var anonym både mot din handläggare och arbetsgivare. Samtidigt som det är bra om du vågar vara öppen med vem du är för att lättare kunna utreda vad som har inträffat. Du kan också välja att vara öppen med din identitet gentemot visselblåsarfunktionen men anonym mot din arbetsgivare.

När du har gjort en anmälan skapas ett ärendenummer och en handläggare tilldelas ditt ärende. Därefter görs det en intern jävskontroll för att säkerställa att ingen handläggare står i intressekonflikt till det som har rapporteras.

Du får ett särskilt ID och lösenord som du kan logga in med för att följa ditt ärende. Inom sju arbetsdagar kommer en uppföljning av ärendets status. Du kan välja att inte ta emot uppföljning genom att ange detta i ärendebeskrivningen.

Handläggaren kan vilja ha kontakt med dig – men du kan fortfarande vara anonym. Om du valt att få uppföljning på ärendet men fortfarande vill vara anonym kan du logga in med uppgifterna du fått vid anmälan. Om du valt att lämna kontaktuppgifter kan handläggaren vilja kontakta dig för att ställa eventuella frågor.

Varje ärende genomgår en bedömning. Om anmälan bedöms vara juridiskt korrekt görs den om till ett uppföljningsärende och skickas vidare till Skövdebostäders utredningsgrupp som består av HR-ansvarig och funktionen för affärsstöd.

Utredningsgruppen bedömer om uppföljningsärendet ska utredas internt eller externt. De ansvariga för den fortsatta utredningen gör sedan en full utredning för att klargöra om missförhållanden och/eller andra överträdelser har inträffat eller inte. Därefter kan ärendet avskrivas eller överlämnas till andra rättsvårdande myndigheter eller kontrollorgan för fortsatta utredningar och åtgärder.

Eventuellt jäv kontrolleras både av Human&Heart och utredningsgruppen. Om det tycks finns en risk för detta kommer personerna inte involveras varken i bedömning eller beslut.

Visselblåsarfunktionen ska användas när det uppstår en händelse eller beteende där det finns ett större intresse än det egna. Funktionen ska alltså inte användas när det endast påverkar den personen som anmäler om missförhållanden.

Det kan till exempel handla om konflikter mellan kollegor, lönesättning eller synpunkter på hur Skövdebostäder bedrivs. Detta bedöms i det flesta fall inte ha ett allmänintresse.

Generella synpunkter eller klagomål hänvisas till info@skovdebostader.se eller via telefon 0500-47 74 00.

Om du gör en anmälan om missförhållanden som inte stämmer eller om du har lämnat information som är vilseledande är du inte skyddad enligt gällande lagstiftning. Du får inte heller göra dig skyldig till brott när du rapporterar en situation.

En vilseledande eller falsk anmälan kan komma att bli föremål för utredning.

Skip to content